Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1926 - ustawę z dnia 15 września 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.